website logo
 Articles
Minimize
14
ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชมฟาร์มไส้เดือน(Information for Worm Farm Visitors)

ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชมฟาร์มไส้เดือน(Information for Worm Farm Visitors)

กระบวนการทำฟาร์มไส้เดือนบ้านคาการ์เด้น (Bankhagarden's Earthworm Farming Processes)

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมวัสดุเพื่อเลี้ยงไส้เดือน

ฟาร์มไส้เดือนบ้านคาการ์เด้นเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์อัฟริกันไนท์ครอว์เล่อร์ อาหารที่ไส้เดือนพันธุ์นี้ชอบคือมูลวัวนม  การเตรียมมูลวัวนมให้เป็นอาหารของไส้เดือน ต้องทำให้ขนาดเล็ก ทำให้นิ่ม และปราศจากแก๊สมีเทน วิธีทำมีขั้นตอนดังนี้

1. นำมูลวัวนมมา 4 ถุง ถุงละประมาณ 10 กิโลกรัม มาย่อยให้ขนาดเล็กลง แล้วเทลงในถังซีเมนต์ให้เต็ม
2. ใส่น้ำลงในถังซีเมนต์เพื่อหมักมูลวัวเป็นเวลา 3 วัน ในแต่ละวันให้ถ่ายน้ำทิ้ง แล้วเติมน้ำเข้าไปใหม่จนเต็มถัง เพื่อให้มูลสะอาดและไล่แก๊สมีเทนที่มีอยู่ในมูลวัว (ไส้เดือนจะอยู่ไม่ได้ในสภาพที่มีแก๊สมีเทน)
3. เมื่อครบ 3 วัน ให้ปล่อยน้ำทิ้งให้หมด แล้วทำการตักใส่เข่งพักไว้จนมูลวัวมีสภาพหมาดๆ จึงเคลื่อนย้ายไปยังโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน

Step 1 Bedding Material Preparation

Bankhagarden's farm is raising African Nightcrawler worms. This species prefer eating milk-cows' dung. This type of bedding material has to be prepared into small pieces, soften, and get rid of methane gases. Preparing processes are as follows:

1. Fill 4 bags @ 10 kilograms of milk-cows' dung into a cement tank. While filling, the dung must be reduced into small pieces by passing through a small crusher.
2. The milk-cows' dung will be composted in this cement tank for 3 days by using only clean water. During this 3 days the water should be drained and be refilled once everyday in the evening. The importance of this process is to clean and get rid of methane gases from the dung (the earthworm cannot live in the bedding material which contain methane gases).
3. After 3 days, drain all water from the composted dung and remove the damp composted dung to the worm raising house.  
 


 

 

ขั้นตอนที่ 2 การเลี้ยงไส้เดือน

1. ตักมูลวัวนมที่หมักแล้วใส่กล่องพลาสติก กล่องละประมาณ 10 กิโลกรัม
2. นำไส้เดือนประมาณ 250 กรัม ใส่ลงไปด้านบนของกล่อง ไส้เดือนจะเลื้อยลงไปด้านล่างของกล่องเอง และจะกินมูลวัวหมักเป็นอาหารและผสมพันธุ์อยู่ในกล่อง
3. ในระหว่างการเลี้ยงต้องเติมน้ำให้ความชื้นแก่มูลวัวทุก 5 วัน เมื่อเลี้ยงไส้เดือนได้ 15 วัน ต้องทำการกลับมูล โดยพลิกมูลจากข้างล่างขึ้นบนและบนลงล่าง เพื่อให้ไส้เดือนกินอาหารอย่างทั่วถึง
4. เมื่อถึงวันที่ 20 หยุดให้น้ำ ไส้เดือนจะกินมูลวัวที่เหลือจนหมดในเวลาประมาณ 30 วัน

Step 2 Earthworm Raising

1. Fill a plastic box with  10 kilograms of the composted dung.
2. Put 250 grams of earthworm on the composted dung, the worm will crawl inside the box and will eat the composted dung and breeding inside the box.
3. The composted dung will be moistened every 5 days, after 15 days of feeding all the composted dung must be turned upside down so that the worm can easily eat all of the bedding material.
4. Stop moisten the bedding material after 20 days of feeding, the worm will eat all of the dung in 30 days. 


  

  

  

ขั้นตอนที่ 3 การแยกไส้เดือนออกจากมูลไส้เดือน

1. หลังการเลี้ยง 30 วัน ไส้เดือนจะกินมูลวัวหมักหมดทั้งกล่อง และทิ้งมูลไส้เดือน ตัวอ่อน และไข่ฟัก ไว้ในกล่องแทน ซึ่งมูลไส้เดือนที่ได้จะหนักเพียงประมาณ 6 กิโลกรัม หรือ 60% ของน้ำหนักอาหารที่เลี้ยง ต้องทำการแยกไส้เดือนออกจากมูลไส้เดือนทันที เพราะถ้าทิ้งไว้ต่อไปในกล่อง ไส้เดือนจะขาดอาหารและตัวจะเล็กลง 
2. วิธีการแยกไส้เดือนออกจากมูลไส้เดือน ให้เทกล่องมูลไส้เดือนลงไปในเครื่องร่อน เครื่องร่อนจะแยกตัวไส้เดือนออกจากมูลไส้เดือน ก็นำไส้เดือนที่แยกออกมาไปทำการเลี้ยงต่อไป(ตามขั้นตอนที่ 2)
3. ส่วนมูลไส้เดือนที่ร่อนได้(ร่อนหยาบ) ยังมีความชื้นอยู่สูง และมีตัวอ่อนของลูกไส้เดือนรวมทั้งไข่ฟักที่ยังฟักไม่ออกอีกจำนวนมาก ต้องนำไปผึ่งไว้ในที่ร่มเป็นเวลาอีก 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความแห้งของมูลไส้เดือน

Step 3 Separating Earthworms from Worm Castings

1. After 30 days of feeding, whole box of composted dung will be eaten, remainder in the box will compose of worm castings, baby worms, and hatching eggs. Total weight of the remainder will be approximately 6 kilograms or 60% yield of original weight. At this stage The productive earthworms must be immediately separated from the worm castings. If not the earthworms will be diet and the body size will be slim.
2. By using a rotary screen, the earthworms will be easily separated from the worm castings. The separated earthworms will be continue raising in the raising house (as mentioned in step 2).
3. Worm castings from the first screening(rough screening) will be high moisture contents. There are a lot of baby worms and hatching eggs in the worm castings. Therefore, all rough screening worm castings should be kept for drying under the shed at room temperature for 2-3 days up to the climate and the look of the worm castings.
  

  

  

  

ขั้นตอนที่ 4 การร่อนละเอียดกับการแยกตัวอ่อนและไข่ไส้เดือน

1. เมื่อมูลไส้เดือนแห้งพอเหมาะก็ทำการร่อนละเอียดเพื่อแยกตัวอ่อนและไข่ไส้เดือนออกจากมูลไส้เดือน
2. มูลไส้เดือนละเอียดที่ร่อนได้ ก็ผึ่งทิ้งไว้ในที่ร่มอีก 2-3 วัน เพื่อให้แห้งและร่วน แล้วนำไปบรรจุถุงพลาสติกเพื่อนำไปใช้ในแปลงเพาะปลูก และนำส่วนเกินออกจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจเกษตรอินทรีย์ทั่วไป
3. สำหรับตัวอ่อนและไข่ไส้เดือน ก็รวบรวมไว้แล้วนำไปเลี้ยงต่อในโรงเรือนอนุบาลอีก 3 เดือน ไส้เดือนที่อนุบาลไว้ก็จะโตพอที่จะนำเข้าสู่โรงเรือนผลิตมูลไส้เดือนต่อไป

Step 4 Fine Screening and Separating Baby Worms and Hatching Eggs

1. After 2-3 days of drying, the worm castings we be manually fine screening to separate the baby worms and hatching eggs from the worm castings.
2. The fine screened worm castings will be kept under the shed for drying another 2-3 days. The free-flow dry worm castings will be packed in the plastic bags for use in the owned farm. The excess portions will be sold out to interested organic farming parties.
3. The baby worms and the hatching eggs will be collected for raising in the nursery for at least 3 months. After 3 months the baby worms will become productive worms and will be moved to the raising house for worm castings production.  


  

  

  


 

Post Rating

Comments

Aretha Garza
# Aretha Garza
Wednesday, June 27, 2018 6:38 AM
Thank you.
Wainewright
# Wainewright
Wednesday, June 27, 2018 7:25 AM
Every person wants to see their garden as a dream place. From a quite while I have been planning for something like that and it sure seems to be a good rushmyessay.com writers for persons and students as well. We should be having creative ideas in mind from which we are sure to adjust many things for the future.
Domi Jon
# Domi Jon
Thursday, September 27, 2018 4:33 PM
It is interesting to read your blog post and I am going to share it with my friends. Herbew Fentos
fireplace cleaning
# fireplace cleaning
Thursday, October 08, 2020 6:14 PM
Glad to chat your blog, I seem to be forward to more reliable articles and I think we all wish to thank so many good articles, blog to share with us. fireplace cleaning
https://www.bigsoftyscookies.com/product-page/oatmeal-chocolate-chip
# https://www.bigsoftyscookies.com/product-page/oatmeal-chocolate-chip
Thursday, October 08, 2020 6:29 PM
It is extremely nice to see the greatest details presented in an easy and understanding manner. https://www.bigsoftyscookies.com/product-page/oatmeal-chocolate-chip
general contractor
# general contractor
Thursday, October 08, 2020 6:34 PM
If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries general contractor
videographers near me
# videographers near me
Thursday, October 08, 2020 6:38 PM
This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck videographers near me
magicien Bordeaux
# magicien Bordeaux
Saturday, October 10, 2020 2:23 PM
this blog was really great, never seen a great blog like this before. i think im gonna share this to my friends.. magicien Bordeaux
China bike supplier
# China bike supplier
Saturday, October 10, 2020 5:15 PM
Bikesfamily.com is a professional B2B trading platform operated by Joy Kie Co.ltd. With the participation of multiple suppliers . Bikesfamily.com has different types of bicycle related products, including bicycles (Kids Bike , MTB , Road Bike, City Bike , etc.). By partnering with Bikesfamily.com, you can access Joy Kie’s strengths and expertise in bicycle products and services. Bikesfamily.com upholds the mission of "making international trade easier" and aims to become the world's largest integrated B2B online vertical trading platform for bicycles and bicycle-related products. China bike supplier
manufacturer
# manufacturer
Saturday, October 10, 2020 5:55 PM
This website and I conceive this internet site is really informative ! Keep on putting up! manufacturer
kashif
# kashif
Saturday, October 10, 2020 8:10 PM
Buy Csgo accounts with medals comes under premium segment csgo high tier accounts. in comparison with normal accounts ,csgo medal account holds tons more value and you'll get appreciated buy your friends as a far better player. so buy medals and treat yourself with a serious boost.
kashif
# kashif
Monday, October 12, 2020 1:49 PM
DETECTIVES AGENCY IN MADRID If you live in Madrid and need proof that your partner is unfaithful, locate a person, prove that your ex-partner is receiving a salary that he does not declare or carry out an equity report, do not hesitate to contact us. These and many other services are usually performed by our detectives en Madrid.
kashif
# kashif
Tuesday, October 13, 2020 3:07 PM
Open the latest experience with slotjap games, the latest game styles that we are proud to present
kashif
# kashif
Wednesday, October 14, 2020 7:18 PM
Very good write-up. I certainly love this website. Thanks! vacation
网课 托管
# 网课 托管
Wednesday, October 14, 2020 8:23 PM
A+网课™的各类专业共计1000+精英Tutor团队可以为你完成整个、几周或一周网课,包括所有课后的Assignment、Essay、Project、Quiz、Exam、Report等。我们保证你可以实时跟Tutor直接互动、保证90/100分、100%准时。高质服务,合理价格,满意付款 网课 托管
kashif
# kashif
Thursday, October 15, 2020 9:55 AM
bookmarked!!, I love your site! Data science events
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 10:51 PM
I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 10:55 PM
Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!.. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 10:58 PM
Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:01 PM
I think I have never seen such blogs ever before that has complete things with all details which I want. So kindly update this ever for us. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:03 PM
Really impressive post. I read it whole and going to share it with my social circules. I enjoyed your article and planning to rewrite it on my own blog. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:14 PM
I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done! Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:17 PM
It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here! Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:38 PM
I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:42 PM
I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:45 PM
Welcome to the party of my life here you will learn everything about me. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:48 PM
Cool stuff you have and you keep overhaul every one of us Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:51 PM
I need to to thank you for this very good read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked to check out new things you post… Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:53 PM
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:58 PM
The writer is enthusiastic about purchasing wooden furniture on the web and his exploration about best wooden furniture has brought about the arrangement of this article. Click Here
Click Here
# Click Here
Sunday, October 18, 2020 12:02 AM
Please give some advice on how to achieve this kind of posts. Click Here
Flight status tracker
# Flight status tracker
Wednesday, October 21, 2020 5:17 PM
Check flight status of more than 500 airlines all in one place. We bring you the best platform to check Flight status. The tracker helps you in collecting the most information about your flights. With the real-time GPS tracking, we make you aware of all information related to a flight such as live flight status, arrival and departure, delay or cancel time of the flights. Flight status tracker
get tiktok followers
# get tiktok followers
Friday, October 23, 2020 6:19 PM
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. get tiktok followers
facebook panel
# facebook panel
Friday, October 23, 2020 6:57 PM
I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. facebook panel
kashif
# kashif
Saturday, October 24, 2020 2:44 AM
Watch and download the Saudi comedy Show مسرحيات عربية
buy views
# buy views
Saturday, October 24, 2020 9:20 PM
If your looking for Online Illinois license plate sticker renewals then you have need to come to the right place.We offer the fastest Illinois license plate sticker renewals in the state. buy views
wet wipe container
# wet wipe container
Tuesday, October 27, 2020 10:32 PM
Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article. wet wipe container
Snap-in Electrolytic Capacitors
# Snap-in Electrolytic Capacitors
Tuesday, October 27, 2020 10:48 PM
I have express a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorite’s blog site list and will be checking back soon… Snap-in Electrolytic Capacitors
Anti-Skid phone Holder
# Anti-Skid phone Holder
Tuesday, October 27, 2020 10:54 PM
I am genuinely thankful to the holder of this web page who has shared this wonderful paragraph at at this place Anti-Skid phone Holder
saba
# saba
Thursday, November 26, 2020 1:49 PM
Our CBD Hemp Buds are below 0.3% general THC. Our high-CBD hemp strains for sale are to be had in top-shelf, middle and price range grades to suit all budgets.
Andrea Natale names executive medical director
# Andrea Natale names executive medical director
Friday, December 25, 2020 12:25 PM
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. Andrea Natale names executive medical director
Andrea Natale
# Andrea Natale
Friday, December 25, 2020 12:32 PM
Very nice article. I enjoyed reading your post. very nice share. I want to twit this to my followers. Thanks !. Andrea Natale
Ross Levinsohn maven profile
# Ross Levinsohn maven profile
Friday, December 25, 2020 12:34 PM
I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Ross Levinsohn maven profile
Ross Levinsohn Maven CEO
# Ross Levinsohn Maven CEO
Friday, December 25, 2020 12:37 PM
wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. Ross Levinsohn Maven CEO

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation   |  Login  |