website logo
 Articles
Minimize
14
ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชมฟาร์มไส้เดือน(Information for Worm Farm Visitors)

ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชมฟาร์มไส้เดือน(Information for Worm Farm Visitors)

กระบวนการทำฟาร์มไส้เดือนบ้านคาการ์เด้น (Bankhagarden's Earthworm Farming Processes)

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมวัสดุเพื่อเลี้ยงไส้เดือน

ฟาร์มไส้เดือนบ้านคาการ์เด้นเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์อัฟริกันไนท์ครอว์เล่อร์ อาหารที่ไส้เดือนพันธุ์นี้ชอบคือมูลวัวนม  การเตรียมมูลวัวนมให้เป็นอาหารของไส้เดือน ต้องทำให้ขนาดเล็ก ทำให้นิ่ม และปราศจากแก๊สมีเทน วิธีทำมีขั้นตอนดังนี้

1. นำมูลวัวนมมา 4 ถุง ถุงละประมาณ 10 กิโลกรัม มาย่อยให้ขนาดเล็กลง แล้วเทลงในถังซีเมนต์ให้เต็ม
2. ใส่น้ำลงในถังซีเมนต์เพื่อหมักมูลวัวเป็นเวลา 3 วัน ในแต่ละวันให้ถ่ายน้ำทิ้ง แล้วเติมน้ำเข้าไปใหม่จนเต็มถัง เพื่อให้มูลสะอาดและไล่แก๊สมีเทนที่มีอยู่ในมูลวัว (ไส้เดือนจะอยู่ไม่ได้ในสภาพที่มีแก๊สมีเทน)
3. เมื่อครบ 3 วัน ให้ปล่อยน้ำทิ้งให้หมด แล้วทำการตักใส่เข่งพักไว้จนมูลวัวมีสภาพหมาดๆ จึงเคลื่อนย้ายไปยังโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน

Step 1 Bedding Material Preparation

Bankhagarden's farm is raising African Nightcrawler worms. This species prefer eating milk-cows' dung. This type of bedding material has to be prepared into small pieces, soften, and get rid of methane gases. Preparing processes are as follows:

1. Fill 4 bags @ 10 kilograms of milk-cows' dung into a cement tank. While filling, the dung must be reduced into small pieces by passing through a small crusher.
2. The milk-cows' dung will be composted in this cement tank for 3 days by using only clean water. During this 3 days the water should be drained and be refilled once everyday in the evening. The importance of this process is to clean and get rid of methane gases from the dung (the earthworm cannot live in the bedding material which contain methane gases).
3. After 3 days, drain all water from the composted dung and remove the damp composted dung to the worm raising house.  
 


 

 

ขั้นตอนที่ 2 การเลี้ยงไส้เดือน

1. ตักมูลวัวนมที่หมักแล้วใส่กล่องพลาสติก กล่องละประมาณ 10 กิโลกรัม
2. นำไส้เดือนประมาณ 250 กรัม ใส่ลงไปด้านบนของกล่อง ไส้เดือนจะเลื้อยลงไปด้านล่างของกล่องเอง และจะกินมูลวัวหมักเป็นอาหารและผสมพันธุ์อยู่ในกล่อง
3. ในระหว่างการเลี้ยงต้องเติมน้ำให้ความชื้นแก่มูลวัวทุก 5 วัน เมื่อเลี้ยงไส้เดือนได้ 15 วัน ต้องทำการกลับมูล โดยพลิกมูลจากข้างล่างขึ้นบนและบนลงล่าง เพื่อให้ไส้เดือนกินอาหารอย่างทั่วถึง
4. เมื่อถึงวันที่ 20 หยุดให้น้ำ ไส้เดือนจะกินมูลวัวที่เหลือจนหมดในเวลาประมาณ 30 วัน

Step 2 Earthworm Raising

1. Fill a plastic box with  10 kilograms of the composted dung.
2. Put 250 grams of earthworm on the composted dung, the worm will crawl inside the box and will eat the composted dung and breeding inside the box.
3. The composted dung will be moistened every 5 days, after 15 days of feeding all the composted dung must be turned upside down so that the worm can easily eat all of the bedding material.
4. Stop moisten the bedding material after 20 days of feeding, the worm will eat all of the dung in 30 days. 


  

  

  

ขั้นตอนที่ 3 การแยกไส้เดือนออกจากมูลไส้เดือน

1. หลังการเลี้ยง 30 วัน ไส้เดือนจะกินมูลวัวหมักหมดทั้งกล่อง และทิ้งมูลไส้เดือน ตัวอ่อน และไข่ฟัก ไว้ในกล่องแทน ซึ่งมูลไส้เดือนที่ได้จะหนักเพียงประมาณ 6 กิโลกรัม หรือ 60% ของน้ำหนักอาหารที่เลี้ยง ต้องทำการแยกไส้เดือนออกจากมูลไส้เดือนทันที เพราะถ้าทิ้งไว้ต่อไปในกล่อง ไส้เดือนจะขาดอาหารและตัวจะเล็กลง 
2. วิธีการแยกไส้เดือนออกจากมูลไส้เดือน ให้เทกล่องมูลไส้เดือนลงไปในเครื่องร่อน เครื่องร่อนจะแยกตัวไส้เดือนออกจากมูลไส้เดือน ก็นำไส้เดือนที่แยกออกมาไปทำการเลี้ยงต่อไป(ตามขั้นตอนที่ 2)
3. ส่วนมูลไส้เดือนที่ร่อนได้(ร่อนหยาบ) ยังมีความชื้นอยู่สูง และมีตัวอ่อนของลูกไส้เดือนรวมทั้งไข่ฟักที่ยังฟักไม่ออกอีกจำนวนมาก ต้องนำไปผึ่งไว้ในที่ร่มเป็นเวลาอีก 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความแห้งของมูลไส้เดือน

Step 3 Separating Earthworms from Worm Castings

1. After 30 days of feeding, whole box of composted dung will be eaten, remainder in the box will compose of worm castings, baby worms, and hatching eggs. Total weight of the remainder will be approximately 6 kilograms or 60% yield of original weight. At this stage The productive earthworms must be immediately separated from the worm castings. If not the earthworms will be diet and the body size will be slim.
2. By using a rotary screen, the earthworms will be easily separated from the worm castings. The separated earthworms will be continue raising in the raising house (as mentioned in step 2).
3. Worm castings from the first screening(rough screening) will be high moisture contents. There are a lot of baby worms and hatching eggs in the worm castings. Therefore, all rough screening worm castings should be kept for drying under the shed at room temperature for 2-3 days up to the climate and the look of the worm castings.
  

  

  

  

ขั้นตอนที่ 4 การร่อนละเอียดกับการแยกตัวอ่อนและไข่ไส้เดือน

1. เมื่อมูลไส้เดือนแห้งพอเหมาะก็ทำการร่อนละเอียดเพื่อแยกตัวอ่อนและไข่ไส้เดือนออกจากมูลไส้เดือน
2. มูลไส้เดือนละเอียดที่ร่อนได้ ก็ผึ่งทิ้งไว้ในที่ร่มอีก 2-3 วัน เพื่อให้แห้งและร่วน แล้วนำไปบรรจุถุงพลาสติกเพื่อนำไปใช้ในแปลงเพาะปลูก และนำส่วนเกินออกจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจเกษตรอินทรีย์ทั่วไป
3. สำหรับตัวอ่อนและไข่ไส้เดือน ก็รวบรวมไว้แล้วนำไปเลี้ยงต่อในโรงเรือนอนุบาลอีก 3 เดือน ไส้เดือนที่อนุบาลไว้ก็จะโตพอที่จะนำเข้าสู่โรงเรือนผลิตมูลไส้เดือนต่อไป

Step 4 Fine Screening and Separating Baby Worms and Hatching Eggs

1. After 2-3 days of drying, the worm castings we be manually fine screening to separate the baby worms and hatching eggs from the worm castings.
2. The fine screened worm castings will be kept under the shed for drying another 2-3 days. The free-flow dry worm castings will be packed in the plastic bags for use in the owned farm. The excess portions will be sold out to interested organic farming parties.
3. The baby worms and the hatching eggs will be collected for raising in the nursery for at least 3 months. After 3 months the baby worms will become productive worms and will be moved to the raising house for worm castings production.  


  

  

  


 

Post Rating

Comments

Aretha Garza
# Aretha Garza
Wednesday, June 27, 2018 6:38 AM
Thank you.
Wainewright
# Wainewright
Wednesday, June 27, 2018 7:25 AM
Every person wants to see their garden as a dream place. From a quite while I have been planning for something like that and it sure seems to be a good rushmyessay.com writers for persons and students as well. We should be having creative ideas in mind from which we are sure to adjust many things for the future.
Domi Jon
# Domi Jon
Thursday, September 27, 2018 4:33 PM
It is interesting to read your blog post and I am going to share it with my friends. Herbew Fentos
fireplace cleaning
# fireplace cleaning
Thursday, October 08, 2020 6:14 PM
Glad to chat your blog, I seem to be forward to more reliable articles and I think we all wish to thank so many good articles, blog to share with us. fireplace cleaning
https://www.bigsoftyscookies.com/product-page/oatmeal-chocolate-chip
# https://www.bigsoftyscookies.com/product-page/oatmeal-chocolate-chip
Thursday, October 08, 2020 6:29 PM
It is extremely nice to see the greatest details presented in an easy and understanding manner. https://www.bigsoftyscookies.com/product-page/oatmeal-chocolate-chip
general contractor
# general contractor
Thursday, October 08, 2020 6:34 PM
If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries general contractor
videographers near me
# videographers near me
Thursday, October 08, 2020 6:38 PM
This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck videographers near me
magicien Bordeaux
# magicien Bordeaux
Saturday, October 10, 2020 2:23 PM
this blog was really great, never seen a great blog like this before. i think im gonna share this to my friends.. magicien Bordeaux
China bike supplier
# China bike supplier
Saturday, October 10, 2020 5:15 PM
Bikesfamily.com is a professional B2B trading platform operated by Joy Kie Co.ltd. With the participation of multiple suppliers . Bikesfamily.com has different types of bicycle related products, including bicycles (Kids Bike , MTB , Road Bike, City Bike , etc.). By partnering with Bikesfamily.com, you can access Joy Kie’s strengths and expertise in bicycle products and services. Bikesfamily.com upholds the mission of "making international trade easier" and aims to become the world's largest integrated B2B online vertical trading platform for bicycles and bicycle-related products. China bike supplier
manufacturer
# manufacturer
Saturday, October 10, 2020 5:55 PM
This website and I conceive this internet site is really informative ! Keep on putting up! manufacturer
kashif
# kashif
Saturday, October 10, 2020 8:10 PM
Buy Csgo accounts with medals comes under premium segment csgo high tier accounts. in comparison with normal accounts ,csgo medal account holds tons more value and you'll get appreciated buy your friends as a far better player. so buy medals and treat yourself with a serious boost.
kashif
# kashif
Monday, October 12, 2020 1:49 PM
DETECTIVES AGENCY IN MADRID If you live in Madrid and need proof that your partner is unfaithful, locate a person, prove that your ex-partner is receiving a salary that he does not declare or carry out an equity report, do not hesitate to contact us. These and many other services are usually performed by our detectives en Madrid.
kashif
# kashif
Tuesday, October 13, 2020 3:07 PM
Open the latest experience with slotjap games, the latest game styles that we are proud to present
kashif
# kashif
Wednesday, October 14, 2020 7:18 PM
Very good write-up. I certainly love this website. Thanks! vacation
网课 托管
# 网课 托管
Wednesday, October 14, 2020 8:23 PM
A+网课™的各类专业共计1000+精英Tutor团队可以为你完成整个、几周或一周网课,包括所有课后的Assignment、Essay、Project、Quiz、Exam、Report等。我们保证你可以实时跟Tutor直接互动、保证90/100分、100%准时。高质服务,合理价格,满意付款 网课 托管
kashif
# kashif
Thursday, October 15, 2020 9:55 AM
bookmarked!!, I love your site! Data science events
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 10:51 PM
I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 10:55 PM
Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!.. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 10:58 PM
Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:01 PM
I think I have never seen such blogs ever before that has complete things with all details which I want. So kindly update this ever for us. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:03 PM
Really impressive post. I read it whole and going to share it with my social circules. I enjoyed your article and planning to rewrite it on my own blog. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:14 PM
I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done! Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:17 PM
It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here! Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:38 PM
I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:42 PM
I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:45 PM
Welcome to the party of my life here you will learn everything about me. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:48 PM
Cool stuff you have and you keep overhaul every one of us Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:51 PM
I need to to thank you for this very good read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked to check out new things you post… Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:53 PM
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one. Click Here
Click Here
# Click Here
Saturday, October 17, 2020 11:58 PM
The writer is enthusiastic about purchasing wooden furniture on the web and his exploration about best wooden furniture has brought about the arrangement of this article. Click Here
Click Here
# Click Here
Sunday, October 18, 2020 12:02 AM
Please give some advice on how to achieve this kind of posts. Click Here
Flight status tracker
# Flight status tracker
Wednesday, October 21, 2020 5:17 PM
Check flight status of more than 500 airlines all in one place. We bring you the best platform to check Flight status. The tracker helps you in collecting the most information about your flights. With the real-time GPS tracking, we make you aware of all information related to a flight such as live flight status, arrival and departure, delay or cancel time of the flights. Flight status tracker
get tiktok followers
# get tiktok followers
Friday, October 23, 2020 6:19 PM
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. get tiktok followers
facebook panel
# facebook panel
Friday, October 23, 2020 6:57 PM
I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. facebook panel
kashif
# kashif
Saturday, October 24, 2020 2:44 AM
Watch and download the Saudi comedy Show مسرحيات عربية
buy views
# buy views
Saturday, October 24, 2020 9:20 PM
If your looking for Online Illinois license plate sticker renewals then you have need to come to the right place.We offer the fastest Illinois license plate sticker renewals in the state. buy views
wet wipe container
# wet wipe container
Tuesday, October 27, 2020 10:32 PM
Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article. wet wipe container
Snap-in Electrolytic Capacitors
# Snap-in Electrolytic Capacitors
Tuesday, October 27, 2020 10:48 PM
I have express a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorite’s blog site list and will be checking back soon… Snap-in Electrolytic Capacitors
Anti-Skid phone Holder
# Anti-Skid phone Holder
Tuesday, October 27, 2020 10:54 PM
I am genuinely thankful to the holder of this web page who has shared this wonderful paragraph at at this place Anti-Skid phone Holder
saba
# saba
Thursday, November 26, 2020 1:49 PM
Our CBD Hemp Buds are below 0.3% general THC. Our high-CBD hemp strains for sale are to be had in top-shelf, middle and price range grades to suit all budgets.
Andrea Natale names executive medical director
# Andrea Natale names executive medical director
Friday, December 25, 2020 12:25 PM
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. Andrea Natale names executive medical director
Andrea Natale
# Andrea Natale
Friday, December 25, 2020 12:32 PM
Very nice article. I enjoyed reading your post. very nice share. I want to twit this to my followers. Thanks !. Andrea Natale
Ross Levinsohn maven profile
# Ross Levinsohn maven profile
Friday, December 25, 2020 12:34 PM
I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Ross Levinsohn maven profile
Ross Levinsohn Maven CEO
# Ross Levinsohn Maven CEO
Friday, December 25, 2020 12:37 PM
wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. Ross Levinsohn Maven CEO
PG
# PG
Monday, January 18, 2021 9:36 PM
Superb website you have here but I was wanting to know if you knew of any forums that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of group where I can get suggestions from other experienced individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Cheers! aplikasi hack fb
magzinetoday
# magzinetoday
Wednesday, January 20, 2021 2:22 PM
i use lamp shades with CFL ubls instead of incandescent lamps, they are much cooler and uses less electricity,, 더킹카지노 추천
========================================================================

Awseome article, I am a big believer in commenting on blogs and forums to let the blog writers know that the added something of great benefit to the world wide web! 메리트 카지노
CK
# CK
Monday, January 25, 2021 7:22 PM
After study many of the blogs on the website now, and i genuinely as if your strategy for blogging. I bookmarked it to my bookmark site list and you will be checking back soon. Pls take a look at my internet site as well and tell me if you agree. ComplexTime
=================================================================================
This is the precise weblog for anybody who needs to seek out out about this topic. You realize so much its almost onerous to argue with you (not that I actually would need aHa). You definitely put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, simply nice! 더킹카지노 추천
mtom
# mtom
Tuesday, February 09, 2021 7:21 PM
Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful info particularly the last part I care for such information a lot. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and good luck. 더킹카지노 주소


-------------

I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this information So i’m glad to express that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most no doubt will make sure to don’t forget this website and give it a glance regularly. where to buy pinball machines online
Jack Payne
# Jack Payne
Wednesday, February 17, 2021 7:16 PM
It was very useful to me. Thank you so much as you have been willing to share information with us. We will forever admire all you have done here Simon Basset Tailcoat
mtom
# mtom
Sunday, February 21, 2021 5:49 PM
Hello there, have you ever in your life thought about to publish regarding Nintendo or PSP? vvs pens


-----------------

There is evidently a lot to know about this. I think you made various nice points in features also. 먹튀폴리스
toto
Wednesday, March 03, 2021 11:07 AM
I really liked your article post.Really looking forward to read more. Great. 토토
gostop
Wednesday, March 03, 2021 11:08 AM
This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I ave shared your website in my social networks! 고스톱

texasholdemsiteinfo
Wednesday, March 03, 2021 11:08 AM
Good day! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through a few of the articles I realized it's new to me. 텍사스홀덤 Anyways, I'm certainly delighted I stumbled upon it and I'll be bookmarking it and
checking back frequently!
totositewebpro
Wednesday, March 03, 2021 11:09 AM
I think the admin of this web page is truly working hard for his website,
as here every material is quality based material. 토토사이트

sportstototop
Wednesday, March 03, 2021 11:10 AM
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself
or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I'm
looking to create my own blog and would like to find out where u got this from.
thanks a lot 토토사이트
totopickpro
Wednesday, March 03, 2021 11:11 AM
magnificent put up, very informative. 토토 I'm wondering why the opposite
experts of this sector don't notice this. You must
continue your writing. I am confident, you have a huge readers' base already!
mtom
# mtom
Thursday, March 11, 2021 2:19 PM
I wish to show thanks to you just for rescuing me from this type of incident. Because of scouting throughout the world wide web and seeing concepts which were not powerful, I assumed my life was done. Being alive without the presence of approaches to the issues you’ve sorted out by means of this report is a serious case, and the ones which may have adversely affected my career if I hadn’t come across your blog. Your personal skills and kindness in maneuvering the whole thing was important. I don’t know what I would have done if I had not come across such a thing like this. I can also now relish my future. Thanks so much for your specialized and results-oriented guide. I won’t hesitate to refer your web page to any person who would need support about this subject matter. 제천출장안마
------------------------
Some really nice stuff on this internet site , I enjoy it. thc vape juice
toto365pro
Saturday, March 20, 2021 8:32 AM
Attractive element of content. I simply stumbled upon your site and
in accession capital to say that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
Any way I’ll be subscribing on your feeds or even I success
you get entry to persistently fast. 스포츠토토
gostopsitecom
Saturday, March 20, 2021 8:33 AM
That is really attention-grabbing, You’re an overly
skilled blogger. I’ve joined your rss feed and stay
up for in the hunt for more of your excellent post.
Additionally, I have shared your site in my social networks 고스톱
totositewebpro
Saturday, March 20, 2021 8:34 AM
Hi there, after reading this remarkable paragraph i am too happy to share my experience here with friends. 토토

sportstototop
Saturday, March 20, 2021 8:34 AM
of course like your web site however you have to take
a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with
spelling problems and I find it very bothersome to inform the truth on the other hand 스포츠토토
I'll certainly come again again.
sportstototop
Saturday, March 20, 2021 8:34 AM
토토 Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website,
how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal.
I had been a little bit acquainted of this your broadcast
provided bright clear idea

totopickpro
Saturday, March 20, 2021 8:35 AM
I really like looking through a post that can make people think.
Also, thank you for allowing for me to comment! 토토
best video software products
Monday, March 22, 2021 1:54 PM
I read the bog and I found ho you make the fertilizers for the field. I am slos going to follow your trick because it is very ow cost business.
free video editing software
Monday, March 22, 2021 1:56 PM
I appreciate your hard work how you are making the fertilizers without spending more coats. it is very informative article and helpful for farmers.
Black Widow Costume
Thursday, April 01, 2021 5:51 PM
thanks for posting this great and informative content i am happy to read this
mtom
# mtom
Sunday, April 04, 2021 2:24 PM
being a blogger myself , i can see someone with great potential,     安い値段

---------------
Thank you for another great post. Where else may anyone get that type of information in such an ideal manner of writing? I have a presentation next week, and I am at the search for such info. 먹튀검증
vt
# vt
Saturday, April 10, 2021 10:46 AM
VTKansard เรามีความชำนาญในด้านการสร้าง ติดตั้ง และต่อเติม หลังคากันสาด กันสาด หลังคาโรงรถ
seoxyz
# seoxyz
Saturday, April 10, 2021 10:47 AM
Superior post, keep up with this เซ็กซี่บาคาร่า exceptional work. It's nice to know sa that this topic is being also covered on this allbet web site so cheers for taking the time to discuss this jetsadabet! Thanks again and again! I was reading your jetsada article and wondered if you had jokerslot considered creating an pgslot ebook on this ยูฟ่าเบท subject. Your writing would sell saบาคาร่า fast. You have ufabet and lot of sexygame writing talent. jetsadalotto halı yıkama prettygame. Your work is truly appreciated หวยยี่กี round the clock and the sagaming globe. It is incredibly a มังกรฟ้า comprehensive and helpful blog. It is completely good to consume dg it have taken it in the right way. This article is more powerful used by wm.ลอตเตอรี่ Good to become visiting your ป๊อกเด้ง weblog. Visit us at bluedragonlotterythai.com มั่งมีมังกรฟ้า.com 289มังกรฟ้า.com sagame
oncasinosite
Sunday, April 11, 2021 10:37 PM
온라인카지노 Benefits it a lot for developing incredible articles its effective for us

casinositewin
Sunday, April 11, 2021 10:38 PM
Your always motivating and inspiring me. 온라인카지노
I am always waiting for your new article.
toto365pro
Sunday, April 11, 2021 10:46 PM
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one 스포츠토토
sportstototop
Sunday, April 11, 2021 10:47 PM
This blog valuable extra impressive and exceptional 먹튀검증

먹튀검증
Monday, April 19, 2021 3:27 PM
A betting site list to play online sports betting in Turkey here, visit immediately.
mtom
# mtom
Wednesday, April 21, 2021 2:57 PM
By how you compose, an individual appear to be an expert author. 토토사이트


------------------


Hey. Very nice web site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally…I’m happy to find numerous helpful info right here in the article. Thanks for sharing. ya casino med bankid
안전놀이터
Thursday, April 22, 2021 9:48 AM
You understand so much its practically challenging to argue along (not too I actually would want…HaHa). You certainly put the latest spin with a topic thats been discussed for decades. Great stuff, just wonderful! 안전놀이터
메이저놀이터
# 메이저놀이터
Thursday, April 22, 2021 10:04 AM
Thanks for sharing your thoughts on wordpress grid theme. 메이저놀이터
토토사이트
Thursday, April 22, 2021 10:48 AM
This is really an awesome work. 토토사이트
먹튀검증
Thursday, April 22, 2021 11:00 AM
It is in reality a nice and helpful piece of info. 안전놀이터
토토사이트
Thursday, April 22, 2021 11:14 AM
Well we really like to visit this site, many useful information we can get here. 토토사이트
안전놀이터
Thursday, April 22, 2021 11:15 AM
I read that Post and got it fine and informative. 안전놀이터
토토사이트
Thursday, April 22, 2021 11:27 AM
I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers 토토사이트
먹튀폴리스
Thursday, April 22, 2021 11:30 AM
It is a fantastic post. I am also holding out for the sharks too that made me laugh. 먹튀폴리스
안전놀이터
Thursday, April 22, 2021 11:33 AM
Interesting and amazing how your post is! It Is Useful and helpful for me That I like it very much, and I am looking forward to Hearing from your next.. 안전놀이터
먹튀검증
Thursday, April 22, 2021 11:35 AM
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. 먹튀검증
먹튀검증커뮤니티
Thursday, April 22, 2021 11:40 AM
It is a completely interesting blog publish.I often visit your posts for my project's help about Diwali Bumper Lottery and your super writing capabilities genuinely go away me taken aback.Thank you a lot for this publish. 먹튀검증커뮤니티
먹튀검증
Thursday, April 22, 2021 11:42 AM
Hope you will give more information on this topics in your next articles 먹튀검증
먹튀검증
Thursday, April 22, 2021 1:02 PM
For many people this is important, so check out my profile: 먹튀검증
먹튀검증
Thursday, April 22, 2021 2:10 PM
Thank you for your post, I look for such article along time, today i find it finally. this post give me lots of advise it is very useful for me 먹튀검증
먹튀검증
Thursday, April 22, 2021 2:17 PM
Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you 먹튀검증
먹튀폴리스
Thursday, April 22, 2021 2:28 PM
The content is really great 먹튀폴리스
먹튀검증
Thursday, April 22, 2021 3:45 PM
useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!.. 먹튀검증
바카라사이트
Thursday, April 22, 2021 4:03 PM
I definitely need to challenge myself to be quiet more. I have forte a lot better but there is surely room for improvement! I feel like an old lady shaking my cane at a young whippersnapper when I say this, but what I wouldn’t give to have people in my real, every day, non virtual life who make it necessary not to spend all my time plugged in. 바카라사이트
먹튀검증사이트
Thursday, April 22, 2021 4:04 PM
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing 먹튀검증사이트
온라인카지노
Thursday, April 22, 2021 4:12 PM
I favor the idea, such a good deal
토토사이트
Thursday, April 22, 2021 4:15 PM
Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers. 토토사이트
슈어맨
Thursday, April 22, 2021 4:35 PM
I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you! 슈어맨
안전놀이터
Thursday, April 22, 2021 4:48 PM
This blog website is pretty cool! How was it made ! 안전놀이터
슈어맨
Thursday, April 22, 2021 5:20 PM
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you. 슈어맨
안전놀이터
Thursday, April 22, 2021 5:36 PM
I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up.. 안전놀이터
온라인카지노
Thursday, April 22, 2021 5:43 PM
"This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works

" 온라인카지노
Poker Deposit Pulsa
Monday, April 26, 2021 2:18 PM
Nice Post! Thank you for the info information, I will wait for posts like this and will read them with pleasure. poker deposit pulsa
Mark Ryden Backpack
Wednesday, April 28, 2021 4:22 PM
So useful thing you have shared guy . Really awesome this stress management . Liked it . Mark Ryden Backpack
이기자벳
Wednesday, April 28, 2021 5:06 PM
This is a great feature for sharing this informative message. I am impressed by the knowledge you have on this blog 이기자벳
토토사이트
# 토토사이트
Saturday, May 01, 2021 9:59 AM
Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! 토토사이트
Courtier immobilier Saint-Lambert
Saturday, May 01, 2021 10:44 AM
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. Courtier immobilier Saint-Lambert
yoga gatineau
Saturday, May 01, 2021 11:06 AM
Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantly. yoga gatineau
6 logement a vendre
Saturday, May 01, 2021 11:11 AM
Hi Dear, have you been certainly visiting this site daily, if that's the case you then will certainly get good knowledge. 6 logement a vendre
buy website traffic
Saturday, May 01, 2021 11:42 AM
Thank you for your post, I look for such article along time, today i find it finally. this post give me lots of advise it is very useful for me buy website traffic
digital marketing malta
Saturday, May 01, 2021 11:50 AM
Artikel yang luar biasa. Sangat menarik untuk dibaca. Saya sangat suka membaca artikel yang bagus. Terima kasih! terus goyang digital marketing malta
paginas web tijuana
Saturday, May 01, 2021 12:04 PM
Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job! paginas web tijuana
paginas web tijuana
Saturday, May 01, 2021 12:22 PM
Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more. paginas web tijuana
먹튀검증
Saturday, May 01, 2021 12:32 PM
pleasant post, stay aware of this fascinating work. It truly regards realize that this subject is being secured likewise on this site so cheers for setting aside time to talk about this! 먹튀검증
courtier immobilier buckingham
Saturday, May 01, 2021 1:11 PM
This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here! courtier immobilier buckingham
patio furniture chairs
Saturday, May 01, 2021 1:57 PM
I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article. patio furniture chairs
먹튀검증
Saturday, May 01, 2021 2:03 PM
Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... 먹튀검증
토토검증
Saturday, May 01, 2021 2:18 PM
"`I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you!
Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work.

" 토토검증
메이저사이트 추천
Saturday, May 01, 2021 4:36 PM
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one. 메이저사이트 추천
안전놀이터
Saturday, May 01, 2021 5:03 PM
You ought to basically fantastic not to mention solid advice, which means notice 안전놀이터
토토사이트
Saturday, May 01, 2021 5:46 PM
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. 토토사이트
Sam
# Sam
Sunday, May 09, 2021 7:33 PM
Hello! I merely would choose to provide a enormous thumbs up for the great information you have here during this post. We are coming back to your site for more soon. 안전놀이터

=================================================
Your home is valueble for me. Thanks!? This site can be a walk-by means of for the entire information you wished about this and didn know who to ask. Glimpse right here, and also you l positively uncover it. necter collecter
Jack payne
# Jack payne
Monday, May 17, 2021 6:21 PM

Thanks for this great. I am wondering if you were planning of publishing similar articles to this one. .Keep up the excellent posts! Black Leather Café Racer Jacket

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation   |  Login  |