website logo
 Our Products
Minimize
02
มูลไส้เดือน (Worm Castings)

มูลไส้เดือน(Worm Castings)มูลไส้เดือนถุงนี้เป็นมูลของไส้เดือนพันธุ์ African Nightcrawler ซึ่งเลี้ยงด้วยมูลวัวนม เป็นระยะเวลานาน 45 วัน ที่ฟาร์มไส้เดือน บ้านคาการ์เด้น

คุณสมบัติของมูลไส้เดือน
การให้มูลไส้เดือนแก่พืช จะเป็นผลดีต่อพืช เพราะจุลินทรีย์ที่อยู่ในมูลไส้เดือนจะช่วยย่อยสลายสารอาหารให้พืชนำไปใช้อย่างช้าๆตามความต้องการของพืช พืชจึงได้รับสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆในมูลไส้เดือนได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงและจุลินทรีย์ที่อยู่ในมูลไส้เดือนยังสามารถช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย
การนำไปใช้งาน
มูลไส้เดือนสามารถใช้ได้กับพืชผักผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด
อัตราการใช้ที่แนะนำ
พืชผักสวนครัว : ใช้โรยบริเวณผิวหน้าดิน หรือผสมดินปลูกในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่เพาะปลูก 1 ตารางเมตร
ไม้ดอกไม้ประดับ: โรยมูลไส้เดือน 1 กำมือ รอบโคนต้นทุก 7-15 วัน
ไม้ผลและไม้ยืนต้น: พรวนดินรอบโคนต้น และโรยมูลไส้เดือน 1-2 กิโลกรัมต่อต้นทุก 1 เดือน
การทำน้ำหมักมูลไส้เดือน(Worm Castings Tea)
น้ำที่จะนำมาใช้ทำน้ำหมักมูลไส้เดือน ต้องเป็นน้ำที่ปราศจากคลอรีน ถ้าเป็นน้ำประปาต้องรองน้ำและทิ้งไว้จนคลอรีนระเหยไปหมด(อย่างต่ำ 2 ชั่วโมง)
ใช้มูลไส้เดือน 1 กิโลกรัม ผสมกับน้ำ 10 ลิตร กวนให้เข้ากัน แล้วเติมอากาศลงไปในสารละลาย(โดยใช้เครื่องเติมอากาศตู้ปลา) เพื่อให้ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ในระหว่างเติมอากาศนั้นควรเติมน้ำตาลทรายแดง(ประมาณ 3 ขีด) ลงไปในน้ำหมักนี้ด้วย เพื่อเป็นอาหารให้แก่จุลินทรีย์ จะทำให้จุลินทรีย์แข็งแรงและเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ด้วย
หลังจากหมักมูลไส้เดือนเป็นเวลา 48 ชั่วโมงแล้ว ถ้าจะนำไปใช้งานก็หาผ้าขาวกรองเอาแต่น้ำ(สีชา) แล้วนำไปฉีดต้นพืชทางใบ เป็นการให้อาหารต้นไม้ทางใบและป้องกันเพลี้ย รวมทั้งแมลงศัตรูพืชอื่นๆด้วย ถ้าน้ำหมักมูลไส้เดือนใช้ไม่หมด ก็ควรเติมอากาศลงไปในสารละลายอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะใช้หมด

สนใจซื้อมูลไส้เดือน โปรดติดต่อ คุณชัยศักดิ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา เบอร์มือถือ 0865490279 
หรือส่งข้อความของท่านถึงเรา โดยใช้เมนู"ติดต่อเรา" บนแถบเมนู 

 

 

 

Post Rating

Comments

The Lost Book Of Remedies
# The Lost Book Of Remedies
Tuesday, June 23, 2020 2:27 PM
You bear through a awesome vacancy. I sanity definitely quarry it moreover personally suggest to my buddys. I am self-possessed they determination be benefited from this scene. The Lost Book Of Remedies
The Lost Book Of Remedies
# The Lost Book Of Remedies
Tuesday, June 23, 2020 2:27 PM
On my website you'll see similar texts, write what you think. These things are very important, good think so - I think so too... The Lost Book Of Remedies
The Lost Book Of Remedies
# The Lost Book Of Remedies
Tuesday, June 23, 2020 2:27 PM
Hi. Cool post. There’s an issue with your site in chrome, and you may want to test this… The browser is the marketplace chief and a good element of people will omit your excellent writing because of this problem. The Lost Book Of Remedies
Diabetes Freedom
# Diabetes Freedom
Tuesday, June 23, 2020 2:28 PM
Very good topic, similar texts are I do not know if they are as good as your work out. I recommend only good and reliable information, so see it: Diabetes Freedom
Diabetes Freedom
# Diabetes Freedom
Tuesday, June 23, 2020 2:28 PM
Very good topic, similar texts are I do not know if they are as good as your work out. This is helpful, nonetheless it can be crucial so that you can check out the following website: Diabetes Freedom
Diabetes Freedom
# Diabetes Freedom
Tuesday, June 23, 2020 2:28 PM
So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. Diabetes Freedom
Halki Diabetes Remedy
# Halki Diabetes Remedy
Tuesday, June 23, 2020 2:28 PM
I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! Halki Diabetes Remedy
Halki Diabetes Remedy
# Halki Diabetes Remedy
Tuesday, June 23, 2020 2:29 PM
Very good topic, similar texts are I do not know if they are as good as your work out. I use basically superior fabrics : you will discover these products by: Halki Diabetes Remedy
Halki Diabetes Remedy
# Halki Diabetes Remedy
Tuesday, June 23, 2020 2:29 PM
I should say only that its awesome! The blog is informational and always produce amazing things. I have read your article couple of times because your views are on my own for the most part. It is great content for every reader. Halki Diabetes Remedy
Resurge
# Resurge
Tuesday, June 23, 2020 2:29 PM
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good work. Resurge
Leptitox
# Leptitox
Tuesday, June 23, 2020 2:30 PM
That’s a excellent perspective, nonetheless isn’t make every sence whatsoever dealing with which mather. Just about any method with thaks in addition to pondered try and promote your own article straight into delicius nevertheless it is very much a problem in your information sites is it possible i highly recommend you recheck it. gives thanks again. Leptitox
Leptitox
# Leptitox
Tuesday, June 23, 2020 2:30 PM
Pretty good post. I have just stumbled upon your blog and enjoyed reading your blog posts very much. I am looking for new posts to get more precious info. Big thanks for the useful info. Leptitox
Cinderella Solution
# Cinderella Solution
Tuesday, June 23, 2020 2:30 PM
I was reading your article and wondered if you had considered creating an ebook on this subject. Your writing would sell it fast. You have a lot of writing talent. Cinderella Solution

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation   |  Login  |